Ashram Members


Executive Body of Somashram

Swami Premanandji

President: Swami Premanandaji, President, Sivananda Ashram, Ganeshpur, Uttarkashi

2

Senior Vice-President: Acharya Swami Vishnu Tirthaji, Acharya Kutir, Gangori, Uttarkashi.

Acharya Swami Sharvanandaji

Vice-President: Acharya Swami Sharvanandaji, Pranav Dham, Uttarkashi

Swami Janardananandaji

General Secretary: Swami Janardananandaji, Vishnudevananda Tapovanam, Uttarkashi

Swami Hariomanandaji

Deputy Secretary: Swami Hariomanandaji, Vishnudevananda Tapovanam, Uttarkashi

Swami Haribrahmendranandaji

ACHARYA OF SOMASHRAM


Addl. Secretary: Swami Haribrahmendranandaji, Somashram, Ujjaili, Uttarkashi

Swami Aananda Tirthaji

Treasurer: Swami Aananda Tirthaji, Acharya Kutir, Gangori, Uttarkashi

 

Trustees

Swami Gambhiranandaji, President, Sivananda Ashram, Ujjaili, Uttarkashi.

Swami Amritamayanandaji, Art Of Living, Kerala Chapter, Kerala.

Swami Govindanandaji, Yogacharya, Sivananda Yogavidya Centers, Kerala.

Swami Krishnanandaji, Gangotri. Sri Asimanandaji, Mukti Dham, Uttarkashi.

Br Samvit Chaitanyaji, Acharya, Sivananda Ashram, Palghat.

Br Raghava Kumarji, Vishakhapatnam, Andhra Pradesh.

 

 

Patrons

Acharya Mahamandaleshwar Swami Pranavchaitanya Puriji,Paramartha Sadhana Sangh, Varanasi.
Swami Satchidanandaji, Koteshwar Ashram, Uttarkashi
Swami Dhyananandaji, Acharya, Tapovan Kuti, Uttarkashi.
Swami Kamaleshanandaji, Acharya, Divya Dham, Ujjaili, Uttarkashi.
Swami Haridasji, Manava Seva Sangh, Ujjaili, Uttarkashi.